• BIST 8064.06
 • Altın 1921.739
 • Dolar 28.8857
 • Euro 31.412
 • Bursa 13 °C
 • İstanbul 10 °C
 • Ankara 14 °C

Öğretmenlik için artık KPSS yetmiyor, yazılı-sözlü sınavı da geçmek gerekiyor

Öğretmenlik için artık KPSS yetmiyor, yazılı-sözlü sınavı da geçmek gerekiyor
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Bakanlığın yaptığı yeni düzenleme ile birlikte artık öğretmen adaylarının sadece KPSS´de baş

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Bakanlığın yaptığı yeni düzenleme ile birlikte artık öğretmen adaylarının sadece KPSS'de başarılı olmaları yetmeyecek. Bakanlık KPSS sıralamasına göre yapacağı ilk atama ile başarılı olanları 'aday öğretmen' olarak atayacak. Aday öğretmenler 1 yıl içinde 3 defa performans değerlendirmesine tabi olacak. Performans değerlendirmesinde başarılı olanlar Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sınavlarda başarılı olan aday öğretmenler, valiliklerce öğretmen olarak atanacak. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacak. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişikleri kesilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikte, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için aday öğretmenliğe ve öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarına aday öğretmen ve öğretmen olarak atanacaklar ile hâlihazırda bu eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmen ve öğretmenleri kapsıyor. Öğretmenlik mesleğine aday öğretmen olarak girilecek. Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilecek. Değerlendiriciler; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşacak.

İlk değerlendirme aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılacak. İkinci değerlendirme aynı şekilde, üçüncü değerlendirme ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılacak.

BAŞARILI OLAMAYAN ADAY ÖĞRETMENLER, ADAY ÖĞRETMEN UNVANINI KAYBEDECEK VE MEMURİYETLE İLİŞİKLERİ KESİLECEK

Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenecek. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde altmışı dikkate alınacak. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanacak. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılacak ve sınava girmeye hak kazanacak. Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişikleri kesilecek.

Sınav, göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlere, Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yapılacak. Sınavın, yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde önce yazılı sınav, bu sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden de sözlü sınav yapılacak. Performans değerlendirmesinde başarılı bulunan aday öğretmenler Bakanlıkça yazılı sınava tabi tutulacak. Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Sınav çoktan seçmeli test veya açık uçlu sorular ile yapılacak, uygun görülen soru çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilecek.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun yüzde 20, Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı yüzde 30, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Görevin gerektirdiği diğer mevzuat. Öğretmenlik uygulamaları yüzde 50 Eğitim öğretimin planlanması, Öğrenme ortamları, Sınıf yönetimi, Öğretim yöntem ve teknikleri, Ölçme ve değerlendirme olarak belirlendi.

Yazılı sınavın ardından aday öğretmenler Bakanlıkça sözlü sınava tabi tutulabilecek. Aday öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağı ve tutulacaksa sözlü sınavın yer ve zamanı Bakanlıkça önceden ilan edilecek. Sözlü sınav illerde veya Bakanlık merkezinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılacak. Sözlü sınavda adaylar, Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönlerinden sözlü sınav komisyonu üyelerince her bent ayrı ayrı 25 puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturulacak. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılacak. Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan altmış ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav koordinasyon komisyonu; müsteşar ya da görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü ya da görevlendirecekleri birer daire başkanı ile bir hukuk müşavirinden oluşacak. Aynı usulle birer yedek üye belirlenecek. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılacak. Sınav komisyonu, komisyon başkanının belirlediği tarih ve gündemle toplanacak. Kararlar oy çokluğu ile alınacak. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütecek. Sözlü sınav komisyonu; sözlü sınavın Bakanlık merkezinde yapılması halinde; Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden bir daire başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, Rehberlik ve Denetim Başkanlığından ve Hukuk Müşavirliğinden katılacak birer daire başkanından oluşturulacak. Sözlü sınav komisyonu üyeleri ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine makam onayı ile görevlendirilecek. Aynı usulle birer yedek üye belirlenecek. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılacak.

Sözlü sınavın illerde yapılması halinde; il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, bir ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu müdürü ve ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşacak. Aynı usulle birer yedek üye belirlenecek. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır. Komisyonun sekretarya hizmetleri il millî eğitim müdürlüğünce yürütülecek. Gerek görülmesi halinde Bakanlık merkezinde ve illerde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilecek.

Sınavda başarılı olan aday öğretmenler, valiliklerce öğretmen olarak atanacak. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacak. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişikleri kesilecek. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuata göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacak. CİHAN

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Terörle mücadele devam ediyor02 Aralık 2023 Cumartesi 12:55
 • Bangkok, İstanbul uçuşları başladı02 Aralık 2023 Cumartesi 12:43
 • Mansur Yavaş yeniden aday oldu02 Aralık 2023 Cumartesi 12:39
 • Dolandırıcılık çetesi çökertildi02 Aralık 2023 Cumartesi 10:21
 • Erdoğan, COP28 İklim Zirvesi'nde01 Aralık 2023 Cuma 11:46
 • Yerel Seçim takvimi belirlendi01 Aralık 2023 Cuma 09:49
 • Rektör atamaları yayımlandı01 Aralık 2023 Cuma 09:47
 • 8 İlde “Narkogüç-38” operasyonu01 Aralık 2023 Cuma 09:39
 • Yurtta hava durumu01 Aralık 2023 Cuma 09:30
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE’de01 Aralık 2023 Cuma 09:07
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2015 Bursa Bakış | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0224. 408 35 78- Haber İhbar Hattı: 0544.201 80 43 Faks : 0224.408 35 78